Mikä on vakuutusmeklari?

Sebastian Savolainen

Sebastian Savolainen

Toimitusjohtaja

Mitä tulee mieleen sanasta vakuutusmeklari? Varmaankin huomio kiinnittyy sanaan meklari, joka herättää mielleyhtymän pörssimeklareihin. Olenkin monesti törmännyt siihen harhaluuloon, että työnkuvaani kuuluu vakuutusten huudattaminen Wallstreet-tyyliin.

Sana ‘meklari’ ei kuitenkaan ole tullut tyhjästä, sillä mehän tosiasiassa välitämme vakuutuksia. Tarkemmin ottaen autamme riskiä (asiakasta) löytämään sopivan riskinkantajan (vakuutusyhtiö). Tämä on kuitenkin asian yksinkertaistamista ja pintaraapaisu kaikesta siitä, mitä teemme. Vakuutusmeklari on kova vakuutusalan ammattilainen, joka neuvoo asiakastaan ja ajaa tämän etuja kaikissa vakuutus- ja vahinkoasioissa. Voidaan jopa sanoa, että hyvä vakuutusmeklari on puolivillainen risteytys asianajajasta, insinööristä, tuotanto-, talous- ja hr-päälliköstä, sillä hallitakseen yritysvakuuttamisen, tulee meklarin olla perillä kaikista yrityksen toiminnoista.

Pyrin tässä tekstissä valoittamaan sitä, mitä vakuutusmeklari tekee ja miten se eroaa perinteisestä vakuutusmyyjästä.

Meklarin käytöstä saataviin hyötyihin voit tutustua tarkemmin tästä linkistä.

Vakuutusmeklarin ero
vakuutusmyyjään tai -asiamieheen

Mielestäni selkeimmän kuvan vakuutusmeklarista saa vertaamalla sitä vakuutusyhtiön omaan myyjään tai asiamieheen.

Vakuutusmeklari on vakuutusyhtiöistä riippumaton vakuutusasiantuntija ja vakuutusten välittäjä, toisin kuin vakuutusyhtiöiden oma myyntihenkilökunta, joka toimii vakuutusyhtiön lukuun. Vakuutusmeklari toimii aina asiakkaan toimeksiannosta ja ajaa heidän etujaan vakuutusyhtiöihin päin sovitussa laajuudessa. Vastaavasti vakuutusyhtiön myyjä tai asiamies edustaa vakuutusyhtiötä.

Vakuutusmeklari ei voi myöskään saada Suomessa minkäänlaista palkkiota vakuutusyhtiöiltä välittämistään vakuutuksista, vaan palkkion maksaa aina asiakas. Vakuutusmyyjän tai -asiamiehen palkkion maksaa vakuutusyhtiö ja se on upotettu vakuutusmaksuun, mitä ei yleensä paljasteta asiakkaalle.

Vakuutusmeklarilla on pääsy laajaan vakuutusvalikoimaan, sillä sen ulottuvilla ovat kaikkien vakuutusyhtiöiden vakuutustuotteet – jopa ulkomaisten vakuutusyhtiöiden. Näin asiakas voi saada samasta osoitteesta eri vakuutusyhtiöiden tuotteita, jotka parhaiten vastaavat sen tarpeita. Vakuutusmyyjä tai asiamies sen sijaan voi tarjota ainoastaan edustamansa vakuutusyhtiön tuotteita.

Vakuutusmyyjän tai -asiamiehen kädet ovat myös sidotut tarjottavien palvelujen osalta, sillä ne rajoittuvat pitkälti nykyisten vakuutustesi päivittämiseen, uusien vakuutusten myyntiin tai vakuutustodistusten tekemiseen. Vakuutusmeklari pystyy tekemään kaiken edellä mainitun sillä erotuksella, että me emme myy vakuutuksia.

Lisäksi vakuutusmeklari pystyy:

  • avustamaan ja neuvomaan asiakasta vahinkotilanteissa ja jopa hoitaa sen alusta loppuun asti toimeksiannon laajuudesta riippuen
  • kilpailuttamaan asiakkaan vakuutukset
  • antamaan erilaisia raportteja vakuutusturvasta esim. yhteenvedot
  • tarkastamaan asiakkaan laskut ja vakuutusasiakirjat sekä
  • tarjoamaan muita vakuutuksiin tai riskienhallintaan liittyviä palveluja.

Vakuutusmeklarin tyypilliset palvelut

Alla on lueteltu tyypillisiä vakuutusmeklarin palveluja, joiden toivon selkiyttävän, mitä vakuutusmeklarit tekevät.

Vakuutettavien riskien analysointi

Vakuutusmeklarin ja asiakkaan välinen yhteistyö alkaa tyypillisesti vakuutettavien riskien analysoinnilla. Tällöin perehdytään asiakkaan liiketoimintaan, sen riskeihin, vahinkohistoriaan sekä riskinottohalukkuuteen ja -kykyyn. Analyysin tarkoituksena on määritellä asiakkaan kannalta optimaalinen vakuutusturva, jossa merkittävimmät riskit on tilkitty ja kaikki turha karsittu pois.

Analyysin tuloksena asiakas saa tyypillisesti suositusraportin vakuutusturvalleen.

Vakuutusten kilpailutus

Seuraava askel analyysistä on vakuutusten kilpailutus. Toisin sanoen analyysivaiheessa määritellylle optimaaliselle vakuutuspaketille haetaan paras tarjoaja eli vakuutusyhtiö tai -yhtiöt. Kilpailutus edellyttää luonnollisesti tarjouspyyntöä, jossa selvitetään vakuutettava riski eli yrityksen toiminta sekä pyydettävät vakuutukset sisältöineen ja lisätietoineen.

Vakuutusmeklari tekee saaduista tarjouksista tasapuolisen analyysin eli suomeksi sanottua tarjousvertailun. Vertailussa annetaan suositus asiakkaan kannalta parhaasta tai parhaista vakuutusyhtiöistä perustuen hintaan sekä tarjottuun vakuutusturvaan. Lopullinen päätös on luonnollisesti asiakkaan.

Tutustu tarkemmin oikeaoppiseen vakuutusten kilpailutukseen täältä.

Vahinkopalvelut

Useimmat vakuutusmeklarit tarjoavat myös vahinkopalveluja. Laajimmillaan vakuutusmeklari voi hoitaa koko vahingon alusta loppuun aina vahinkoilmoituksen teosta korvauspäätöksen tarkistamiseen ja mahdollisiin tiukempiin korvausneuvotteluihin ja reklamointeihin asti. Palvelun lähtökohtana (kuten muissakin vakuutusmeklaripalveluissa) on asiakkaan etujen ajaminen. Vakuutusyhtiön kontolle jää edelleen korvauspäätöksen antaminen ja korvausten maksaminen.

Jatkuvat vahinkopalvelut

Edellä mainitun lisäksi, vakuutusmeklari voi hoitaa kaikki juoksevat vakuutusasiat kuten vakuutusmuutokset, uusien vakuutusten tarjouspyynnöt, vakuutustodistukset, vakuutusturvan päivittämisen ja yleisen neuvonnan vakuutuksiin liittyen.

Yleensä jatkuviin palveluihin kuuluvat myös vakuutusasiakirjojen sekä laskujen oikeellisuuden tarkistaminen. Samoin palveluihin kuuluu asiakkaan liiketoiminnan perkaaminen säännöllisin väliajoin ja vakuutusturvan päivittäminen liiketoiminta- ja riskiympäristömuutosten mukaisesti.

Muut asiantuntijapalvelut

Muita vakuutusmekreiden palveluja voivat olla esim. vakuutuskoulutukset tai riskienhallintaa kehittävät palvelut, kuten keskeytys- tai vastuuriskikartoitus sekä jatkuvuudenhallinta workshopit.

Vakuutusmeklarin palvelu käytännössä

Kuten aiemmin mainitsin, vakuutusmeklari edustaa asiakasta vakuutusyhtiöihin päin sovitussa laajuudessa. Vakuutusmeklarin palvelusisältö ja toimivaltuudet määritetään toimeksiantosopimuksessa sekä valtakirjalla. Tyypillisesti vakuutusmeklari voidaan valtuuttaa:

  • kilpailuttamaan vakuutukset
  • solmimaan, muuttamaan tai irtisanomaan vakuutussopimuksia
  • avustamaan ja edustamaan vahinkoasioissa
  • saamaan kaikki vakuutuksiin liittyvä dokumentaatio ja informaatio sekä
  • käyttämään asiakkaan puolesta vakuutusyhtiöiden sähköisiä palveluja.

Valtuutuksista huolimatta, asiakkaalla on langat käsissään, mitä päätöksentekoon tulee. Toisin sanoen, vakuutusmeklari ei esim. solmi uusia vakuutuksia tai ilmoita vahingoista ilman asiakkaan hyväksyntää.

Kuten sanottua, vakuutusmeklari ei ole vakuutusyhtiön palkkalistoilla, vaan toimii asiakkaan ja vakuutusyhtiön välissä. Tätä asetelmaa havainnollistaa alla oleva kuva.

Vakuutusmeklari asettuu asiakkaan ja vakuutusyhtiön väliin

Yksinkertaisimmillaan (ja laajimmillaan) vakuutusmeklari hoitaa kaikki vakuutus- ja vahinkoasiat vakuutusyhtiöihin päin asiakkaan puolesta, jolloin asiakkaan tarvitsee kontaktoida vain vakuutusmeklaria. Vastaavasti vakuutusyhtiöt asioivat meklarin kanssa ja kaikki vakuutusdokumentaatio ja laskut kulkevat vakuutusmeklarin kautta asiakkaalle.

Edellä mainitusta johtuen vakuutusyhtiöillä on erilainen toimintamalli koskien meklariasiakkaita verrattuna ns. perinteisiin vakuutusmyyjien hoitamiin asiakkaisiin. Koska vakuutusmeklari hoitaa suurimman osan vakuutusmyyjän tai -asiamiehen töistä, voi vakuutusyhtiö palvella meklariasiakkaita kevyemmällä organisaatiolla. Tarkemmin ottaen vakuutusmyyjän tehtävistä ei jää vakuutusyhtiöille kuin tarjousten antaminen ja vakuutusmuutosten syöttäminen järjestelmiinsä meklarin antaminen toimeksiantojen mukaisesti. Tästä johtuen vakuutusyhtiöissä toimivat ns. meklaripalveluosastot, joiden kanssa mekin asioimme.

Kevyempi palveluorganisaatio tarkoittaa vakuutusyhtiöille luonnollisesti alhaisempaa kustannustasoa. Samalle heidän ei tarvitse maksaa vuosittaisia myyntikomissioita vakuutusmyyjilleen. Vakuutusyhtiöt antavatkin meklariasiakkaille alennusta, jotka ovat vapaaehtoisissa vakuutuksissa 5-15% välillä vakuutusyhtiöstä riippuen.

Korvauspalvelut sen sijaan on järjestetty samallalailla, oli kyseessä meklariasiakas tai ei. Tosin vakuutusyhtiö voi toimeksiannon laajuudesta riippuen asioida myös vahinkojen osalta meklarin kanssa ja meklari raportoi asiakkaalle.

Vakuutusmeklari valvoo etujasi

Lakisäädäntö ja valvonta

Vakuutusmeklarin toiminta on tarkoin lailla säädettyä eikä toimintaa pysty harjoittamaan kuka tahansa.

Vakuutusmeklarin toimintaa säätelee Laki vakuutusedustuksesta 570/2005 ja toimintaa valvoo Finanssivalvonta. Vain Finanssivalvonnan vakuutusedustajarekisteriin merkitty yritys tai henkilö saa käyttää nimikettä vakuutusmeklari.

Rekisteröinti edellyttää vahvaa ammatillista osaamista, sillä meklarilla on korostettu vastuu välittämistään vakuutuksista. Osaaminen todennetaan suorittamalla vakuutusmeklaritutkinto, jonka järjestää Sosiaali- ja Terveysministeriö. Tutkinnon suorittaneen on tunnettava tarpeellinen lainsäädäntö, vakuutustuotteet vakuutusehtoineen ja turvasisältöineen sekä niiden taustalla olevat tosialliset riskit.

Vakuutusedustuslaissa on määritelty, että vakuutusmeklari ei voi saada palkkiota tai komissiota vakuutusyhtiöiltä. Itse asiassa vakuutusmeklarilla ei saa olla minkäänlaista sopimussuhdetta vakuutusyhtiöihin, mikä voisi olla intressiristiriidassa asiakkaiden etujen kanssa.

Vakuutusmeklari Suomessa ja maailmalla

Suomi on vakuutusmeklaritoiminnan kummajainen verrattaessa ulkomaihin – täällä vain n. 10% vakuutusmaksutulosta on meklareiden välittämää, kun vaikka naapurimaissa Ruotsissa ja Tanskassa osuudet ovat arviolta 40-50%:n välimaastossa. Syynä lienee Suomen tiukempi lainsäädäntö vakuutusmeklaripalkkioden suhteen sekä vakuutusmarkkinoiden keskittyminen Suomessa 4 suurelle vahinkovakuutusyhtiölle (OP, If, Fennia, LähiTapiola).

Ulkomailla vakuutusyhtiöt voivat maksaa komissioita vakuutusmeklareille, jolloin palkkion laskutusmielessä on asiakkaalle aivan sama, käyttääkö se meklaria vai vakuutusyhtiön myyjää. Suomessa meklarin palkkio laskutetaan asiakkaalta erikseen, jolloin se saattaa tuntua ylimääräiseltä kululta, vaikka tosiassa asiakas säästää vähintään vastaavan summan vakuutusmaksuissaan vakuutusyhtiön antaessa ns. meklarialennuksen.

Lisäksi markkinoiden keskittyminen pääosin muutamalle vakuutusyhtiölle on näennäisesti vähentänyt meklareiden vetovoimaa, sillä suppeampi tarjonta helpottaa valintaa ja asiakkaan näkökulmasta kilpailuttaminen muutamalla toimijalla on kohtuullisen helppoa. Tilanne on kuitenkin olennaisesti muuttunut, sillä Suomen pienille vakuutusmarkkinoille on viime vuosina tullut kansainvälisiä vakuuttajia, jotka haastavat suuria vakiintuneita toimijoita, joko kehittyneemmillä vakuutustuotteilla tai halvemmilla hinnoilla tehokkaamman organisaation turvin. Lähestulkoon kaikki näistä tulokkaista tarjoavat tuotteitaan ainoastaan meklarin kautta.

Toisaalta vakuutusyhtiöissä 2010-luvulla vallinnut trendi palvelujen muuttamisesta yhä itsepalvelupohjaisemmiksi, on näkynyt selkeästi myös vakuutusmeklaritoiminnan kasvuna. Markkinaosuuden suhteen on meklareilla varmasti myös peiliin katsomista, sillä vakuutusmeklaripalvelujen tarjonta on ollut suppeaa ja näkyvyys häviävän pientä. Vaikka meklaritoimintaa on ollut jopa 80-luvun lopulta asti, moni kohtaamistamme asiakkaista ei vieläkään tiedä tai ole edes kuullut, mikä vakuutusmeklari on.

Tämä tulee muuttumaan, jos se yhtään meistä on kiinni.

Jaa tämä artikkeli: